buy viagra online
buy viagra online

Serwis Notebooków

 OBSŁUGUJEMY FIRMY ORAZ OSOBY PRYWATNE

 

DIGITEL SERWIS to doświadczenie w dziedzinie napraw notebooków. Specjalizujemy się w naprawach wszystkich elementów składowych notebooków (laptopów) - płyt głównych, inwerterów matryc LCD, kart graficznych BGA, układów zasilania. 
Nasi Serwisanci posiadają międzynarodowe certyfikaty IPC zaświadczające o ich kwalifikacjach i wiedzy. Wszystkie stanowiska wyposażone są w sprzęt do napraw elektroniki zgodnej z dyrektywą RoHS.

SPRAWDŹ CO NAPRAWIAMY

 

Zgłoszenie sprzętu do naprawy

Klientom naszego serwisu oferujemy kompleksową obsługę. Tylko u nas, bez wychodzenia z domu w systemie door-to-door, zgłosisz sprzęt do naprawy.

zglos awarie

UWAGA! Zmiana programu obsługującego zlecenia serwisowe. Od 23.03.2015 roku wszystkie (nowe) zlecenia będą rejestrowane w nowym systemie. 

Dotychczas zarejestrowane zlecenia będą dostępne przez następne 12 miesięcy pod obecnym adresem.

 

Dzięki naszemu systemowi będziesz mógł również na bieżąco śledzić stan Twojego zlecenia.

Sprawdź jak zgłaszać usterki !

Zgłoszenie naprawy - RMA (autoryzacja zgłoszenia)

Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia proszę się zapoznać z treścią regulaminu serwisu.

Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia naprawy lub usługi serwisowej przy pomocy dostępnych środków jak w pkt. 2.2 regulaminu.

Zgłoszenia sprzętu klienta do serwisu może nastąpić na trzy sposoby:

 • poprzez formularz zgłoszeniowy (forma preferowana)
 • pocztą elektroniczną, adresy w dziale kontakt
 • telefonicznie - w wyjątkowych sytuacjach gdy klient nie ma dostępu do Internetu

Zgłoszenia serwisowe wysłane za pomocą formularza przyjmowane są przez 24 godziny na dobę. Zgłoszenia telefoniczne obsługiwane są przez pracowników serwisu w godzinach od 9:00 do 16:00. Zgłoszenia, które dotrą do serwisu od Pn do Pt przed godziną 12:00 będą rozpatrywane tego samego dnia. Z chwilą wpłynięcia zgłoszenia przez klienta uruchamiana jest procedura nadania numeru RMA. Zgłoszenia serwisowe klientów w ramach aktualnej umowy serwisowej realizowane są na warunkach zawartych w tej umowie. Wszystkie zgłoszenia realizowane są wg kolejności w jakiej wpłyną do serwisu. Numer RMA nie jest tutaj podstawą do reklamacji i służy on wyłącznie jako identyfikator zgłoszenia i naprawy.

Zapoznaj się z regulaminem Naszego serwisu

 

 

REGULAMIN SERWISU

1. DEFINICJE

1.1. serwis - 123 SERWIS Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52, 43-300 Bielsko-Biała.
1.2. klient - osoba lub firma, która zgłosiła sprzęt do wyceny, diagnozy lub naprawy
1.3. logowanie - czynność polegająca na wprowadzeniu nazwy użytkownika oraz hasła, pozwalająca na autoryzację użytkownika i przydzielenie mu praw do monitorowania stanu swojego konta
1.4. system - oprogramowanie wewnętrzne i internetowe serwisu zarządzające bazą napraw i RMA
1.5. RMA - nadany przez system numer zlecenia (zgłoszenia) sprzętu do serwisu
1.6. spedytor - firma kurierska, z którą serwis ma podpisaną stałą aktualną umowę współpracy
1.7. kurier - pracownik spedytora lub osoba występująca w jego imieniu
1.8. on-site - naprawa na miejscu u klienta. Przyjazd następuje na podstawie podpisanej umowy o świadczeniu usług serwisowych lub wysłaniu faxem podpisanego zgłoszenia serwisowego.
1.9. carry-in - naprawa w siedzibie serwisu. Sprzęt można dostarczyć osobiście, wysłać spedytorem lub wezwać pracownika serwisu.
1.10. door-to-door - nadanie i odbiór wysyłki z towarem za pośrednictwem spedytora na adres serwisu

1.11. Partner - podmiot gospodarczy, który pośredniczy w naprawach swoich klientów, współpracujący na mocy niniejszego Regulaminu.

2. ZGŁOSZENIA SERWISOWE

2.1. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia naprawy lub usługi serwisowej przy pomocy dostępnych środków jak w pkt. 2.2
2.2. Zgłoszenia sprzętu klienta do serwisu może nastąpić na poniższe sposoby:

 • formularz na stronie www
 • telefonicznie - w wyjątkowych sytuacjach gdy klient nie ma dostępu do Internetu
 • osobiście w naszej siedzibie

2.3. Zgłoszenia serwisowe wysłane za pomocą formularza  przyjmowane są przez 24 godziny na dobę. Zgłoszenia telefoniczne obsługiwane są przez pracowników serwisu w godzinach od 9:00 do 16:00.
2.4. Zgłoszenia, które dotrą do serwisu od Pn do Pt przed godziną 12:00 będą rozpatrywane tego samego dnia. Z chwilą wpłynięcia zgłoszenia przez klienta uruchamiana jest procedura nadania numeru RMA.
2.5. Zgłoszenia serwisowe klientów w ramach aktualnej umowy serwisowej realizowane są na warunkach zawartych w tej umowie.
2.6. Wszystkie zgłoszenia realizowane są wg kolejności w jakiej wpłyną do serwisu. Numer RMA nie jest tutaj podstawą do reklamacji i służy on wyłącznie jako identyfikator zgłoszenia i naprawy.
2.7. Serwis wydaje klientowi dokument "Pokwitowanie" z numerem RMA , który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego sprzętu.
2.8. Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany klientowi osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej. Drugą formą wydania sprzętu jest wysyłka za pośrednictwem kuriera na wskazany adres.

3. WYSYŁKA SPRZĘTU

3.1. Wysyłka sprzętu do serwisu możliwa jest jedynie po otrzymaniu numeru zgłoszenia serwisowego RMA, które jest ważne przez 7 dni. Następnie klient zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania sprzętu do wysyłki jak:

 • staranne zapakowanie i zabezpieczenie sprzętu
 • odpowiednie naniesienie numeru RMA na przesyłce i adresu serwisu
 • właściwe oklejenie i zabezpieczenie paczki

3.2. Przesyłki wysłane na koszt serwisu a nie oznaczone numerem RMA wg pkt. 3.1 nie będą odbierane.
3.3. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi klient. By uniknąć przykrych sytuacji uszkodzenia sprzętu należy zastosować się do pkt. 3.1.
3.4. W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu, serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 25 zł netto, które poniesie klient.
3.5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe w trakcie transportu. Warunkiem ubiegania się o odszkodowanie od firmy kurierskiej GLS jest poprawne spisanie Protokołu Szkody w miejscu zdarzenia. Wysokość odszkodowania jest naliczana wyłącznie przez firmę kurierską GLS. Serwis dołoży wszelkich starań w pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
3.6. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem spedytora od i do klienta są ubezpieczone do kwoty 5000 zł. W przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa tę kwotę klient powinien powiadomić o tym kuriera oraz serwis, gdyż wiąże się to z wyższymi kosztami transportu.
 3.7. Od dnia 4.07.2013 spedytorem serwisu jest firma GLS z siedzibą w Komornikach.

4. ODBIÓR PRZESYŁKI

W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, sugerujemy zastosowanie się do następującej procedury:
Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być oklejona na zewnątrz taśmą zabezpieczającą serwisu.

 

Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione. W takim wypadku należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający:

 • opis uszkodzenia,
 • nr listu przewozowego
 • datę doręczenia
 • oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, które powinny być potwierdzone dokumentem zakupu sprzętu

Protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać faksem do siedziby serwisu.

5. CZAS NAPRAWY

5.1. Naprawa gwarancyjna.
5.1.1. Czas naprawy gwarancyjnej jest określony w gwarancji udzielonej przez gwaranta i biegnie od dnia dostarczenia sprzętu wraz z kompletem dokumentów (karta gwarancyjna, dokument zakupu) do serwisu.
5.1.2. W przypadku wad formalnych dokumentów gwarancyjnych czas naprawy biegnie od dnia usunięcia tych wad przez klienta
5.1.3. Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.
5.2. Naprawa pogwarancyjna.
5.2.1. Czas naprawy płatnej jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części oryginalnych bądź zamienników.
5.3. Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt. 5.1.1 i 5.2.1. Jeśli po tym terminie serwis nie będzie w stanie dokonać naprawy lub wykonać usługi, klient zostanie o tym poinformowany jak w pkt. 5.4.
5.4. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit, klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail, wiadomością tekstową sms lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.
5.5. Po upływie 15 dni roboczych od momentu zawiadomienia klienta o zakończeniu naprawy a nie odebraniu przez niego w tym terminie sprzętu, będzie naliczana opłata za depozyt w wysokości 5 zł netto za każdy dzień zwłoki. Opłata ta będzie naliczana przez kolejnych 30 dni, po tym terminie sprzęt zostanie złożony do depozytu sądowego o czym klient zostanie poinformowany na piśmie listem poleconym na adres korespondencyjny, który znajduje się w kartotekach serwisu. Koszty operacyjne związane z doręczeniem zawiadomienia pokrywa w całości klient, nie mniej jednak niż 20 zł netto.

6. GWARANCJA

6.1. Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 3 miesięcy od daty dokonania świadczenia.
6.2. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym lub zleceniu serwisowym jako wykonane przez serwis. W szczególnych przypadkach lub za dodatkową opłatą serwis może udzielić gwarancji dłuższej niż 3 miesiące co będzie zaznaczone na karcie naprawy bądź dokumencie sprzedaży.
6.3. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją serwisu (w tym również przypadków określonych w pkt. 6.4) lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.
6.4. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.),
- uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,
- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy,
- przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie),
- części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu,
- części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
7.2. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
7.3. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
7.4. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
7.5. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.

8. ZABEZPIECZENIA

8.1. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje potrójne zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu.
8.2.Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.

9. CENY

9.1.Naprawy i usługi serwisowe dokonywane przez serwis kalkulowane są w oparciu o cennik (dostępny w siedzibie serwisu), oraz cenę elementów i podzespołów wymienionych podczas naprawy. Minimalna cena usługi (nie zawierającej kosztu elementów i podzespołów) nie może być mniejsza od stawki jednej roboczogodziny bez względu na czas wykonywania świadczenia serwisowego.
9.2.Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen sprzedaży zawartych w cenniku serwisu.
9.3.Na żądanie klienta serwis może dokonać naprawy w trybie usługi szybkiej bądź też ekspresowej.
9.4.Naprawy i usługi serwisowe w trybie szybkim i ekspresowym podejmowane są w terminie:

 • do 24 godzin dla usługi szybkie,
 • do 8 godzin dla usługi ekspres

9.5. Naprawy i usługi serwisowe w trybie usługi szybkiej dokonywane są w terminie do 3 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt.9.7.
9.6. Naprawy i usługi serwisowe w trybie usługi ekspresowej dokonywane są w terminie do 1 dnia roboczego z zastrzeżeniem pkt.9.7.
9.7. W przypadku niewykonania naprawy lub usługi serwisowej w terminach określonych w pkt. 9.5 i 9.6 naprawę / usługę serwisową traktuje się jako zwykłą.
9.8. Cena roboczogodziny w usłudze szybkiej jest wyższa o 50% od stawki podstawowej roboczogodziny lub ceny cennikowej danej usługi.
9.9. Cena roboczogodziny w usłudze ekspresowej jest wyższa o 100% od stawki podstawowej roboczogodziny lub ceny cennikowej danej usługi.
9.10. Dla stałych klientów są przewidziane stosowne rabaty.
9.11. Koszt świadczenia usług serwisowych wg warunków niniejszego regulaminu jest ustalany każdorazowo indywidualnie według potrzeb Klienta.

9.12 Od dnia 01.07.2015 zmianie ulegają opłaty za transport i wynoszą one odpowiednio:

 • transport przychodzący (Pick & Return Service - gdy serwis zamawia kuriera dla klienta) - 25 zł netto,
 • transport wychodzący bez pobrania - 18 zł netto
 • transport wychodzący za pobraniem - 22 zł netto*
*Podwyższona opłata nie dotyczy stałych klientów, którzy ponoszą opłatę 18 zł netto.

9.13. Od dnia 01.07.2015 serwis wprowadza opłatę  za przyjęcie i przetwarzanie każdego zlecenia w wysokości 60 zł netto. Opłata ta będzie pobierana tylko w przypadku rezygnacji klienta z wycenionej przez serwis naprawy. Od opłaty zwolnieni są Partnerzy, których odsetek tego typu zleceń nie będzie przekraczał 1/10 wszystkich napraw. 

Naprawa elektroniki komputerowej i przemysłowej

Serwisujemy także komputery PC, sterowniki przemysłowe, urządzenia medyczne oraz urządzenia dla przemysłu samochodowego. Z naszych usług korzystają również laboratoria medyczne i techniczne.

Konserwacja i czyszczenie

Każdy sprzęt elektroniczny wymaga okresowych przeglądów i czyszczenia. W zależności od warunków w jakich pracuje, czynności te powinny być wykonywane minimum co 24 miesiące dla sprzętu nowego i co 12 m-cy dla starszego niż 2 lata. W procesie tym zachodzi często konieczność wymiany elementów  układu chłodzącego (z ang. Heat pipe) lub poprawy jego sprawności dzięki zastosowaniu specjalnych past termoprzewodzących oraz dodatkowych radiatorów. By zminimalizować ryzyko uszkodzenia całej płyty głównej oraz układu zasilającego, wymieniamy często zużyte wskutek długotrwałej pracy i podwyższonej temperatury kondensatory stabilizujące napięcie. Wszystkie te czynności, wykonane niskim kosztem,  przedłużają żywotność całego sprzętu.

Od dwóch lat skutecznie usprawniamy fabryczne elementy chłodzenia poprzez ich drobną modyfikację co skutkuje nawet 30% zmniejszeniem wydzielania ciepła a tym samym zwiększa żywotność systemu chłodzącego, procesora i karty graficznej.

Przeglądy serwisowe

Dla klientów, którzy wymagają od swojego parku maszynowego pełnej ciągłości pracy, oferujemy usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych powiązanych z konserwacją i wymianą zużytych elementów elektrycznych i elektronicznych.